زنبورهای وسپیده (Vespidae)

زنبورهای وسپیده، حشراتی با زندگی اجتماعی حقیقی هستند که حدود 5000 گونه از آنها تاکنون گزارش شده ا...

نویسنده: دکتر شهرام دادگستر بیشتر
فلوچارت انتخاب داروی شیمیایی مناسب جهت مبارزه با کنه واروا

در این فلوچارت چگونگی انتخاب داروی  شیمیایی مناسب برای درمان کنه واروا ذکر گردیده است.دو عام...

نویسنده: مهندس اسماعیل غفوری بیشتر
سوسک گرده خوار، آفت یا همزیست؟!

سوسک های گرده خوار از خانواده Scarabaeidae، بطور کلی در فصل بهار و د...

نویسنده: دکتر شهرام دادگستر بیشتر
مقدمه آفات و بیماری های زنبورعسل

زنبورعسل مانند هر موجود زنده دیگری درگير بسیاری از اجرام عفوني، آفات و اختلالات غيرعفوني مي گردد....

نویسنده: مهندس حامد نعمت نژاد بیشتر