اثر محافظتی بره موم در برابر پرتوهای خطرناک

در یک سخنرانی صریح ، قسمت های قابل توجه از تحقیقات تحت عنوان خاصیت ضد پرتو بودن بره موم بحث شد. پ...

نویسنده: مهندس عباس کشاورزی بیشتر
زهردرمانی

از میان فرآورده های زنبورعسل زهر زنبور بیشترین اثر را در درمان درد فقرات پشتی ، حتی در حالات پیشر...

نویسنده: مهندس عباس کشاورزی بیشتر