ارتباط شیمیایی در حشرات و زنبور عسل

حشرات از مواد شیمیایی که به درون محیط اطراف رها سازی می شوند ، به شکل گسترده ای برای برقراری ارتب...

نویسنده: مهندس حامد نعمت نژاد بیشتر
ارتباط و سامانه های ارتباطی در حشرات و زنبور عسل

تعریف ارتباط : ارتباط فرآیند انتقال پیام از فرستنده به گیرن...

نویسنده: مهندس حامد نعمت نژاد بیشتر