واژه ی زنبور در ادبیات فارسی

چکیده: زنبور جانوری متعلق به دسته حشرات و از راسته پرده‌بالان (Hymenoptera) است .د...

نویسنده: سیده سعیده میرسلیمی بیشتر