همکاری با ما


اساتید ، دانشجویان و پژوهشگران زنبورعسل جهت همکاری با سایت زنبوردار می توانند سوابق علمی ، تحصیلی و اجرایی خود را به ایمیل مدیران ارسال کنند و پس از تائید به عنوان نویسنده در سایت زنبوردار فعال باشند. همچنین می توانید مطالب و مقالات خود را با نام خودتان در سایت زنبوردار منتشر کنید.
ایمیل مدیران سایت :
عطاری [email protected]
نعمت نژاد [email protected]